நற்போக்கு இலக்கியம்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2013
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :100.00
புத்தகப் பிரிவு :இலக்கிய வரலாறு
பக்கங்கள் :88
ISBN :9789381322130
  
வண்ணாத்துப்பூச்சி எரிகிறது
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :125.00
புத்தகப் பிரிவு :நாவல்
பக்கங்கள் :200
ISBN :9789381322000
  
ஹால
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு :இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :110.00
புத்தகப் பிரிவு :நாவல்
பக்கங்கள் :184
ISBN :9788189748999
  
நித்திரையில் நடக்கும் நாடு
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :150.00
புத்தகப் பிரிவு :நாவல்
பக்கங்கள் :272
ISBN :9788189748982
  
மானக்கேடு
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :150.00
புத்தகப் பிரிவு :நாவல்
பக்கங்கள் :272
ISBN :9788189748975
  
மிரமார்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :150.00
புத்தகப் பிரிவு :நாவல்
பக்கங்கள் :240
ISBN :9788189748951
  
மக்களின் மனிதன்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :150.00
புத்தகப் பிரிவு :நாவல்
பக்கங்கள் :232
ISBN :9788189748913
  
கறுப்புக் குழந்தை
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :125
புத்தகப் பிரிவு :நாவல்
பக்கங்கள் :208
ISBN :9788189748876
  
பனியும் பனையும்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 1994
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :
புத்தகப் பிரிவு :சிறுகதைகள் - தொகுப்பு
பக்கங்கள் :404
ISBN :
  
மகாவம்ச
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு (அக்டோபர் 2009)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :350
புத்தகப் பிரிவு :வரலாறு
பக்கங்கள் :400
ISBN :9788189748807
  
காந்தீயக் கதைகள்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :80
புத்தகப் பிரிவு :சிறுகதைகள் - தொகுப்பு
பக்கங்கள் :144
ISBN :8189748548
  
காந்தி தரிசனம்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :60
புத்தகப் பிரிவு :தொகுப்பு
பக்கங்கள் :104
ISBN :8189748556
  
நீலவாணன் : எஸ்.பொ நினைவுகள்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 1994
பதிப்பு :இரண்டாம் பதிப்பு(2008)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :55
புத்தகப் பிரிவு :வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் :112
ISBN :818974853X
  
மாயினி
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :350
புத்தகப் பிரிவு :சரித்திர நாவல்
பக்கங்கள் :392
ISBN :8190365576
  
மணிமகுடம்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :90
புத்தகப் பிரிவு :சரித்திர நாவல்
பக்கங்கள் :120
ISBN :8989748335
  
தீதும் நன்றும்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :90
புத்தகப் பிரிவு :நேர்காணல்கள்
பக்கங்கள் :176
ISBN :8989748343
  
பனிக்குள் நெருப்பு
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :55
புத்தகப் பிரிவு :சொற்பொழிவுகள்
பக்கங்கள் :112
ISBN :8189748173
  
சடங்கு
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு :இரண்டாம் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :70
புத்தகப் பிரிவு :நாவல்
பக்கங்கள் :160
ISBN :8189748181
  
ஈடு
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :40
புத்தகப் பிரிவு :நாடகங்கள்
பக்கங்கள் :96
ISBN :8190365568
  
?
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :65
புத்தகப் பிரிவு :நகைச்சுவை
பக்கங்கள் :144
ISBN :8189748130
  
தேம்பி அழாதே பாப்பா
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : நிழல்
விலை :75
புத்தகப் பிரிவு :நாவல்
பக்கங்கள் :160
ISBN :
  
வரலாற்றில் வாழ்தல் (2 பாகங்கள்)
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு :முதற்பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :900
புத்தகப் பிரிவு :சுயசரிதை
பக்கங்கள் :1952
ISBN :1876626453
  
எஸ்.பொ கதைகள்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு :முதற்பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :500
புத்தகப் பிரிவு :சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் :864
ISBN :8189748017
  
கீதை நிழலில்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு :முதற்பதிப்பு (2000)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :75
புத்தகப் பிரிவு :சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் :214
ISBN :187662678X
  
சடங்கு
  
பதிப்பு ஆண்டு : 1996
பதிப்பு :முதற்பதிப்பு (1996)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :50
புத்தகப் பிரிவு :நாவல்
பக்கங்கள் :192
ISBN :1875195029
  
தீ
  
பதிப்பு ஆண்டு : 1996
பதிப்பு :முதற்பதிப்பு (1996)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :50
புத்தகப் பிரிவு :நாவல்
பக்கங்கள் :200
ISBN :1876192002
  
அப்பாவும் மகனும்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 1999
பதிப்பு :முதற்பதிப்பு (1999)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :50
புத்தகப் பிரிவு :கவிதைகள்
பக்கங்கள் :144
ISBN :1876626127
  
இனி ஒரு விதி செய்வோம்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு :முதற்பதிப்பு (2000)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :125
புத்தகப் பிரிவு :கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் :432
ISBN :1876626844
  
நனவிடை தோய்தல்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு :முதற்பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :100
புத்தகப் பிரிவு :கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் :320
ISBN :1875195275
  
வலை + முள்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு :முதற்பதிப்பு (2002)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :40
புத்தகப் பிரிவு :நாடகங்கள்
பக்கங்கள் :136
ISBN :187662650X
  
பூ
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு :முதற்பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :75
புத்தகப் பிரிவு :சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் :208
ISBN :1876626283
  
தேடல்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு :முதற்பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :100
புத்தகப் பிரிவு :நாவல்
பக்கங்கள் :240
ISBN :1876626534
  
முறுவல்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு :விசேஷ பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :40
புத்தகப் பிரிவு :நாடகங்கள்
பக்கங்கள் :120
ISBN :
  
இஸ்லாமும் தமிழும்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு :முதற்பதிப்பு (2002)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :45
புத்தகப் பிரிவு :கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் :144
ISBN :1876626569
  
பெருங்காப்பியம் பத்து
  
பதிப்பு ஆண்டு : 1997
பதிப்பு :முதற்பதிப்பு (1997)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :55
புத்தகப் பிரிவு :கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் :188
ISBN :1875195169
  
மத்தாப்பு + சதுரங்கம்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு :முதற்பதிப்பு (2000)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :50
புத்தகப் பிரிவு :சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் :162
ISBN :
  
         
புதிதாக இணைக்கப்பட்ட ஆசிரியர்கள்
புதிதாக இணைக்கப்பட்ட பதிப்பகங்கள்
சிறப்புப் பக்கங்கள்
இலக்கியச் சிந்தனை சிறுகதைகள்
தான் ஶ்ரீ சோமா புத்தகப் பரிசு
2012 சென்னை புத்தகக்காட்சி
தமிழக அரசின் பரிசு பெற
சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்றவை
நிலவரம்
புத்தகங்கள் : 3451
ஆசிரியர்கள் : 1500
பதிப்பகங்கள் : 640
புத்தக வகைகள் : 121
மதிப்புரைகள் : 207
மொழிபெயர்ப்புகள் : 112
இதர இணையங்கள்
முருகபக்தி மாநாடு 2012
www.ulakaththamizh.org
சேமமடு பொத்தகசாலை
புத்தகங்கள் : ஆண்டு வரிசைப் பட்டியல்
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984
1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974
1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964
1963 1962 1961 1960 1957 1952 1948 1946 1945
   

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333