இலக்கியச் சிந்தனை - சிறந்த சிறுகதைகள்

ஆண்டுசிறுகதைத் தலைப்புஆசிரியர்இதழ்
2012??????? ????? !
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you e
2011????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
<
????? ????????????? ????? ??????
2010?????????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you expe
2009'?????? ???????'
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you e
2008??????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you experi
2007???????????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you experi
2006?????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
????????, ??? ???????
2005???????? ????? ??? ??????...
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you e
2004?????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
??????? ???????????? ????? ??????
2003????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
<
???, ?? ???????
2002??????????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you experi
2001????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
<
????????????, ??? ????? ??????
2000??????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you e
1999??????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you e
1998????????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you e
1997????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
<
?????????????, ? ??????? ????
1996????? ???????? ??? ????????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you e
1995?????????? ??????????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you e
1994(?)??????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you e
1993??????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you e
1992????????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you expe
1991???????????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you e
1990?????? ?????????? ????????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you exper
1989?????? ?????????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you expe
1988?????????? ??????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you experi
1987??????? ???????????? ???????????...
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you experience
1986????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
<
???????? ???????
1985????????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you experi
1984????????????...
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you e
1983???? ??????...
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you experien
1982?????????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you experi
1981????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
<
???????? ????? ??????
1980???????????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you e
1979???? ???????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you experi
1978???
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
???????? ?????? ????????
1977??????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you experi
1976?????? ???? ??????? ?
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you experi
1975??????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you experien
1974?????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
????????? ?????
1973??? ???? ?????? ??? ????? ?????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you experi
1972???????? ???????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you experi
1971?????? ???
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you experi
1970???????
So regardless of all payday loans reno nv you experience any offer.
So regardless of all payday loans reno nv you experi
இலக்கியச் சிந்தனை ஆண்டுத் தெரிவில் தெரிவான சிறுகதைகளை வெளியிட்ட இதழ்கள்
????? ?????? ??????? ??????? ???? ?????? ????? ???????
??????? ????????? ???????? ??????? ?????
??? ????? ?????? ????????? ??????? ?????
இலக்கியச் சிந்தனை ஆண்டுத் தெரிவில் தெரிவான சிறுகதையாசிரியர்கள்
???????? ?????? ( 2012 ) ????? ????????????? ( 2011 ) ?????? ????? ( 2010 ) ???? ??????? ( 2009 )
??????????, ?????? ( 2008 ) ?????????, ? ( 2007 ) ????????, ??? ( 2006 ) ???????, ???????? ( 2005 )
??????? ???????????? ( 2004 ) ???, ?? ( 2003 ) ??? ( 2002 ) ????????????, ??? ( 2001 )
?????????, ?.?? ( 2000 ) ??????? ( 1999 ) ????????????, ???????? ( 1998 ) ?????????????, ? ( 1997 )
??? ?????????? ( 1996 ) ??? ??????? ( 1995 ) ??????, ?? ( 1994 ) ???????????? ( 1993 )
??????, ?? ( 1992 ) ??? ??????? ( 1991 ) ?????? ( 1990 ) ??????? ???????????? ( 1989 )
??????? ???????????? ( 1988 ) ?????????? ?????? ( 1987 ) ???????? ( 1986 ) ???????? ( 1985 )
????????????? ( 1984 ) ??????????, ?????? ( 1983 ) ????????? ( 1982 ) ???????? ( 1981 )
?????????, ?????????? ( 1980 ) ???? ?????? ( 1979 ) ???????? ?????? ( 1978 ) ???????????? ( 1977 )
??????????, ?? ( 1976 ) ????????? ( 1975 ) ????????? ( 1974 ) ????? ( 1973 )
???????, ??? ( 1972 ) ????????? ( 1971 ) ??????, ?.??? ( 1970 )
சிறுகதை ஆசிரியர்கள் : 342 சிறுகதை வெளியான இதழ்கள் : 48
AuthorsCount
?????????????, ??? 11
???????? 10
???????, ??? 9
????????? 9
????????????, ???????? 7
?????????? 6
????????? 5
???????? 5
????????????? 5
??????? ???????????? 4
????? 4
????????? 4
????????, ???????? 4
?????????? 4
?????????? 4
???????? ?????? 4
??????, ?? 4
????, ?.?.???.?? 4
?????????????, ?? 4
?????????, ?????????? 4
??????? ????? 3
?????????, ??????? 3
????????? ??????? 3
???? ??? 3
????????? 3
???????? 3
?????? ????? 3
?????, ??.?? 3
??????? ????? 3
??? ??????????? 3
???????? ????? 3
??????? ???? 3
??????????, ?????? 3
????????????? 3
?????? 3
??? ??????? 3
?????? 3
?????????? 2
??????, ??.?? 2
?????????, ?.?? 2
???? ?????? 2
?????????, ? 2
????? ????????? 2
??????????? ???????? 2
?????????????, ? 2
????? 2
????????? 2
????? 2
????? 2
?????????? ?????????? 2
??????????, ?? 2
???????, ?????????? 2
?????????? ?????? 2
?????, ???.??? 2
??????? 2
???????? 2
????????? ?????? 2
????????, ??? 2
????????? 2
????????? 2
??????? 2
???????????, ?? 2
???????????? 2
??????? 2
????????, ???.??? 2
????? 2
???????? 2
?????? 2
????? 2
?????????? 2
?????? ?????? 2
???????? ?????????? 2
?????? ????????????? 2
?????, ?????????? 2
???????? ?????? 2
?????????, ?.?? 2
????? ?????????? 2
??????, ??.??? 2
???????? ???????? 2
??? ????????????? 2
???????????, ??.? 2
??? ??????? 2
????? ???? 2
???????, ???????? 2
?????? ??????? 2
??????? 2
????????????, ??? 2
????? ??????? 1
????? 1
??????????, ??.?? 1
??????????? ????????????? 1
?????? ???, ?????????? 1
????????, ?? 1
???? ???????? 1
???????, ? 1
??? ??????? 1
????????, ?? 1
????????????? 1
??????? ???????? 1
????, ???.???.? 1
????????, ?? 1
????????? 1
?????????? 1
?????????? ??????? 1
???? ???????? 1
???????, ?? 1
????????????, ? 1
?????, ??.? 1
?????, ? ????????? 1
???? 1
??????? 1
?????????, ????. ??? 1
???????????? 1
????? ?????????????? 1
???? ????????????? 1
???????, ???? 1
??????? ???????????? 1
??????, ??? 1
???????? ???????????? 1
??????????????? 1
??? 1
??????? 1
?????????????, ??? 1
??????? 1
??????, ?? 1
????? ???? 1
?????????, ??? 1
?????, ??.?? 1
???????, ??.?? 1
????? ?????? 1
??? ?????????? 1
????????, ?? 1
???????? 1
??????? 1
??????? ???????????? 1
?????? ??????? 1
??????????????? 1
???? ??????, ?????????? 1
??????????? ?????????? 1
???????? 1
????, ??.??? 1
????????? 1
????, ?? 1
???????, ???? 1
??????????????, ??? 1
?????? 1
?????? 1
????????, ?.?? 1
???? ?????? 1
?????? ??????????? 1
?????? 1
??? ??????????? 1
???? 1
???? ????? 1
??????????, ?? 1
??????? 1
?????? ??????, ??? 1
??????????, ?? 1
?????????? 1
?????????, ???? 1
???????????? 1
?????, ?? 1
???? 1
????????? 1
?????????? 1
????????????, ?? 1
????? 1
???, ?? 1
?????? 1
?????? ?????? 1
????????????, ? 1
??????????? 1
???????????? 1
????????????, ? 1
?????????, ?? 1
??? ????? 1
?????????? ????????????? 1
???? 1
???????? 1
??????? 1
?????????? 1
????????, ??? 1
??????? ??????????? 1
??? 1
???????, ? 1
??????? ?????? 1
??????? 1
?????? 1
???? ?????????? 1
????????? 1
???? ??????? 1
????????? 1
???????? ?????????????, ? 1
????? 1
????????? 1
?????????, ?? 1
????????? 1
??????? ???????????? 1
???? ?????????? 1
????? ??????? 1
???????? ??????????, ???? 1
?????? ?????, ?? 1
??????? 1
????? ????? 1
????? ??????? 1
?????? ??????, ???? 1
?????? ????????, ???????? 1
??????, ????????? 1
??????, ?? ?????? 1
??????????????, ??????????? 1
??????, ?? 1
????????? 1
?????? 1
????????? ??????, ??.??? 1
???.?????????? 1
???????? ?????? 1
????????????? 1
???????????, ??? 1
????? 1
????????? ???? 1
???????, ??.??? 1
??????, ?? 1
??????? 1
????? 1
???? 1
?????? 1
????????, ?? 1
?????? ?????? 1
????????, ??? 1
???? 1
?????? 1
????????????, ?? 1
????????, ? 1
?????? ?????????? 1
??????? 1
???????????????, ??? 1
??????????, ?????? 1
???? ???????????? 1
??????? ?????????? 1
??????????, ?????????? 1
????????, ??.?? 1
???????????, ????? 1
????????, ?? 1
?????? 1
???????????? 1
?????, ?? 1
???????? 1
??????? ?????? 1
??????? 1
??????? ?????????????, ??? 1
??????? 1
????, ??.?? 1
??????????, ? 1
?????????? 1
???????? 1
??????????????, ??? 1
?????????? 1
????????, ???????? 1
?????????? 1
?????? ??????? 1
????????, ? 1
??????? ????????? 1
??????, ??? 1
????? 1
?????????, ?? 1
????????, ?? 1
?????? 1
??????????? 1
????????????, ??.??? 1
?????, ?? 1
?????????, ?????? 1
???????????, ???.?? 1
???????????? 1
????????? 1
??????????, ??? 1
????? 1
???????????????, ?? 1
?????????????, ??.?? 1
????? ????????? 1
??????? 1
???????? ?????, ?? 1
????? 1
????????? 1
??????, ?????????? 1
????????, ???.?? 1
?????????, ??????????????? 1
???? ????? 1
????????????, ???.??? 1
???? ??????????? 1
???????, ?.? 1
??????????????, ?? 1
????????? ?????? 1
???????????????, ??? 1
???? ?????????? 1
?????????????????, ??.??? 1
?????????? 1
?????? 1
????? ??????????? 1
???????? 1
?????? ??? 1
?????????, ? 1
?????? ??????? 1
????????, ??.?? 1
?????, ?? 1
??????? ?????? 1
????????????, ?? 1
????? ????? 1
?????????? 1
?????????, ?????????? 1
????????? 1
?????????? 1
????????, ??? 1
???? ??????? 1
?????? ???? 1
?????, ???? 1
??????????? 1
??????????, ? 1
????? ????????????? 1
????? ???????? 1
????? 1
???????, ??.?.?? 1
?????? ????????? 1
??????????????? 1
?????? 1
?????? ????????? 1
????????, ?? 1
?????? 1
?????? 1
????? 1
??????, ?.??? 1
?????? 1
????????, ? 1
??????? 1
??? ??????????? 1
?????????? ???????? 1
???????? ?????? 1
?????? ???????? 1
????????, ??.??? 1
??????? 1
????????, ? 1
?????????? 1
?????, ?? 1
MagazinesCount
?????74
????? ??????70
?????? ?????46
???????42
???????38
??????? ????25
???????24
????????23
?????????21
?????20
?????????18
????? ??????16
?????15
???????10
????9
????? ?????????8
?????????7
??????6
????4
?????????3
?????????3
??????? ?????????3
?????????2
??????????2
????? ??????? ????2
??????2
????? ?????? ??????? ????2
???????2
????????? ?????????1
?????????1
??????? ??????? ????1
???????? ??????? ????1
??????????1
???????1
???????1
??????????1
????? ???????? ????1
???? ??? ????1
???????? ????1
?????1
??????1
???????1
??????1
???????1
???????1
???1
?????? ?????1
???? ?????????? ??????1
இலக்கியச் சிந்தனை ஆண்டுத் தெரிவுகளைச் செய்த நடுவர்கள் / மதிப்பீட்டாளர்கள்
????????? ( 2012 ) ????????, ? ( 2011 ) ?????????, ?? ( 2010 ) ????????, ?? ????????? ( 2009 )
???????? ( 2008 ) ???????????? ( 2007 ) ????? ????????? ( 2006 ) ????????? ( 2005 )
?????????, ?????????? ( 2004 ) ?????????????, ?? ( 2003 ) ????????? ( 2002 ) ???????????? ( 2001 )
????? ( 2000 ) ????????? ( 1999 ) ???? ????? ( 1998 ) ??.??.??? ( 1997 )
???????????, ??.? ( 1996 ) ?????????, ??.?? ( 1995 ) ????????? ( 1994 ) ????????????? ( 1993 )
?????? ?????????? ( 1992 ) ?????????, ??.? ( 1991 ) ????? ( 1990 ) ??????, ?.??? ( 1989 )
?????? ( 1988 ) ??????????????, ?? ( 1987 ) ??????, ? ( 1986 ) ??????? ???????? ( 1985 )
???????????, ???.?? ( 1984 ) ??? ????????? ( 1983 ) ????????? ?????? ( 1982 ) ???????????, ?? ( 1981 )
????????????? ( 1980 ) ??????, ??.??? ( 1979 ) ??????????, ?? ( 1978 ) ???????, ??? ( 1977 )
???????? ( 1976 ) ????? ????????? ( 1975 ) ?????? ( 1974 ) ??????? ???????????? ( 1973 )
????, ??.?? ??????? ( 1972 ) ?????? ??????? ( 1971 ) ?????????????, ?? ( 1970 )

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333