தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ் வளர்ச்சிக்கான சிறந்த நூல்களுக்குப் பரிசு வழங்கும் திட்டம்
தமிழ் வளர்ச்சித்துறை
 
Disclaimer :
 மேற்படி விண்ணப்பப் படிவம் 2015 ஜூலை மாதத்தில் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையில் பெறப்பட்டதாகும். தகவலுக்காக மட்டுமே சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan