தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : நூற்றொகை
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 15
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
நூற்றொகை வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2
நூல் தேட்டம் - 10
பதிப்பு ஆண்டு : 2015
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : செல்வராஜா, என்
பதிப்பகம் : அயோத்தி நூலக சேவைகள்
விலை : 600.00
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 556
ISBN : 9789556594775
தமிழ் நாவல்கள் (அகர வரிசை)
பதிப்பு ஆண்டு : 1985
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1985)
ஆசிரியர் : சீதாலட்சுமி, வே
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 468
ISBN :
தமிழ் நாட்டு நூற்றொகை - 1970
பதிப்பு ஆண்டு : 1979
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1979)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 106
ISBN :
தமிழ் நாட்டு நூற்றொகை - 1969
பதிப்பு ஆண்டு : 1978
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1978)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 83
ISBN :
தமிழ் நாட்டு நூற்றொகை - 1971
பதிப்பு ஆண்டு : 1977
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1977)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 235
ISBN :
தமிழ்நாட்டுக் குழந்தை நூற்றொகை - 1967
பதிப்பு ஆண்டு : 1976
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1976)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 1
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 50
ISBN :
தமிழ்நாட்டுக் குழந்தை நூற்றொகை - 1968
பதிப்பு ஆண்டு : 1976
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1976)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 1
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 58
ISBN :
தமிழ்நாட்டுக் குழந்தை நூற்றொகை - 1966
பதிப்பு ஆண்டு : 1974
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1974)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 1
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 82
ISBN :
தமிழ் நாட்டு நூற்றொகை - 1965
பதிப்பு ஆண்டு : 1973
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1973)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 93
ISBN :
தமிழ்நாட்டுக் குழந்தை நூற்றொகை - 1965
பதிப்பு ஆண்டு : 1973
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1973)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 1
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 180
ISBN :
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan