தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : ????????????
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 18
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
????????????
1 2
?????? ????? ????????????
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : ????? ???????
ஆசிரியர் : ?????? ?????
பதிப்பகம் : ??????????? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ????????????
பக்கங்கள் : 312
ISBN : 9788190736350
???? ???? ????
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : ???????? ???????
ஆசிரியர் : ????????
பதிப்பகம் : ???????? ?????? ????????????
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : ????????????
பக்கங்கள் : 192
ISBN :
???-???-????
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : ????? ???????(???? 2008)
ஆசிரியர் : ???????? ?????????
பதிப்பகம் : ????????? ????????
புத்தகப் பிரிவு : ????????????
பக்கங்கள் : 150
ISBN :
??????????????
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : ????? ???????(??????? 2008)
ஆசிரியர் : ?????, ?????
பதிப்பகம் : ?????? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ????????????
பக்கங்கள் : 214
ISBN :
???????? ?????? ????????
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : ????? ??????? (???????? 2008)
ஆசிரியர் : ???????
பதிப்பகம் : ????????
புத்தகப் பிரிவு : ????????????
பக்கங்கள் : 160
ISBN :
?????? ???????
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : ????? ???????(2007)
ஆசிரியர் : ?????
பதிப்பகம் : ????? ????????
புத்தகப் பிரிவு : ????????????
பக்கங்கள் : 176
ISBN : 8989748343
?????? ??????????? ????? ?????????
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : ????? ???????(2007)
ஆசிரியர் : ???
பதிப்பகம் : ????? ????????
புத்தகப் பிரிவு : ????????????
பக்கங்கள் : 96
ISBN :
?????????
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : ????? ??????? (2007)
ஆசிரியர் : ????????, ??.??
பதிப்பகம் : ???????? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ????????????
பக்கங்கள் : 128
ISBN :
???? ??? ??? ??????
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : ???????? ???????(???? 2008)
ஆசிரியர் : ????????????, ?
பதிப்பகம் : ??????? ???????? ?????
புத்தகப் பிரிவு : ????????????
பக்கங்கள் : 110
ISBN :
????????? ?????????
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : ????? ??????? (2006)
ஆசிரியர் : ??????, ???.??
பதிப்பகம் : ???????????
புத்தகப் பிரிவு : ????????????
பக்கங்கள் : 124
ISBN :
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan