தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : ????????????????
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 24
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
????????????????
1 2 3
??????????? ??????
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : ???? ???????
ஆசிரியர் : ?????????, ??.??
பதிப்பகம் : ???? ???????
விலை : 40.00
புத்தகப் பிரிவு : ????????????????
பக்கங்கள் : 96
ISBN :
???????????? ??????? ???????
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : ????? ??????? ( 2008 )
ஆசிரியர் : ?????????
பதிப்பகம் : ??????? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ????????????????
பக்கங்கள் : 188
ISBN :
?????????? ?????? -??? ?????????? ???
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : ????? ??????? (2007)
ஆசிரியர் : ????????, ???
பதிப்பகம் : ???? ?????? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ????????????????
பக்கங்கள் : 316
ISBN :
????????????????
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : ????? ??????? (2006)
ஆசிரியர் : ?????????, ??
பதிப்பகம் : ?????????? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ????????????????
பக்கங்கள் : 160
ISBN :
??????????? ???? ?????
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : ????? ??????? (2006)
ஆசிரியர் : ?????????, ??
பதிப்பகம் : ????????? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ????????????????
பக்கங்கள் : 512
ISBN :
????? ????????? ???????????, ????????? ??????....
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : ????? ???????(2006)
ஆசிரியர் : ?????????, ??
பதிப்பகம் : ????? ????????????? ????????
புத்தகப் பிரிவு : ????????????????
பக்கங்கள் : 264
ISBN :
?????? ????????????? - ????? ??????
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : ????? ??????? (2005)
ஆசிரியர் : ???????????, ?????
பதிப்பகம் : ???? ??? ????????????? (NCBH)
விலை : 45
புத்தகப் பிரிவு : ????????????????
பக்கங்கள் : 124
ISBN : 8123409974
???????? ????????? ?????????
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : ????? ??????? (2004)
ஆசிரியர் : ???? ????
பதிப்பகம் : ?????? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ????????????????
பக்கங்கள் : 108
ISBN :
????? ??????????????????
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : ???????? ???????(2004)
ஆசிரியர் : ????????, ?????
பதிப்பகம் : ????????? ????????
விலை : 36
புத்தகப் பிரிவு : ????????????????
பக்கங்கள் : 134
ISBN :
?????? ?????? ????????? ??????
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : ????? ??????? (2004)
ஆசிரியர் : ?????????
பதிப்பகம் : ????? ????????
புத்தகப் பிரிவு : ????????????????
பக்கங்கள் : 104
ISBN : 1876626712
1 2 3

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan