தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : ?????? ????????
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 22
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
?????? ????????
1 2 3
???????? ?????? 100
பதிப்பு ஆண்டு : 2012
பதிப்பு : ????? ???????
ஆசிரியர் : ?????????, ?????
பதிப்பகம் : ??????? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ?????? ????????
பக்கங்கள் : 136
ISBN :
?????? ??????
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : ????? ???????
ஆசிரியர் : ????, ???
பதிப்பகம் : ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ?????? ????????
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
???????? ????
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : ????? ???????
ஆசிரியர் : ????, ???
பதிப்பகம் : ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ?????? ????????
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
????? ( Feathered Festoons )
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : ????? ???????(?????????? 2008)
ஆசிரியர் : ?????????
பதிப்பகம் : ??????? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ?????? ????????
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
????????? ?????????? ???????
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : ????? ??????? (2008)
ஆசிரியர் : ???????????
பதிப்பகம் : ??????? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ?????? ????????
பக்கங்கள் : 84
ISBN :
????? ??? ??????
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : ????? ???????(2007)
ஆசிரியர் : ?????? ????????????
பதிப்பகம் : ??????????
புத்தகப் பிரிவு : ?????? ????????
பக்கங்கள் : 67
ISBN :
????????? ??????
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : ????? ???????(2007)
ஆசிரியர் : ????, ???
பதிப்பகம் : ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ?????? ????????
பக்கங்கள் : 72
ISBN :
????????? ????????
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : ????? ???????(2007)
ஆசிரியர் : ?????, ?????????????
பதிப்பகம் : ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ?????? ????????
பக்கங்கள் : 128
ISBN :
????????????? ???????
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : ????? ???????(2007)
ஆசிரியர் : ?????????, ?
பதிப்பகம் : ???? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ?????? ????????
பக்கங்கள் : 124
ISBN :
?????????
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : ????? ???????(2007)
ஆசிரியர் : ?????????, ?
பதிப்பகம் : ???? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ?????? ????????
பக்கங்கள் : 102
ISBN :
1 2 3

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan