சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
இனிமை என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 131 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 5 : 28 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 7 : 30 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 7 : 31 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 16 : 58 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 21 : 77 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்

இனிமை என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 6 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அமுதுவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 5 : 28 : 01
2. இதம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 7 : 30 : 01
3. திவ்வியம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 16 : 58 : 01
4. மதூலகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 131 : 01 : 03
5. மநோகரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 21 : 77 : 01
6. ஹிதம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 7 : 31 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333