அகராதிகள்
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1938
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : தி.நீலாம்பிகை அம்மையார்
பதிப்பகம் : தமிழ்ப் பாதுகாப்புக் கழகம்
பக்கங்கள் : 24

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333