சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
ஆரவாரம் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 19 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 6 : 14 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 6 : 36 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 7 : 26 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

ஆரவாரம் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 4 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. ஆகுலம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 6 : 14 : 01
2. ஆடம்பரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 6 : 36 : 01
3. இடம்பம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 7 : 26 : 01
4. வகுளிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 19 : 04 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333