சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
அறியாமை என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 25 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 83 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 231 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 4 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 20 : 34 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 22 : 51 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

அறியாமை என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 6 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அகாசரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 25 : 01 : 01
2. அஞ்ஞானம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 4 : 04 : 01
3. எய்யாமைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 231 : 04 : 01
4. பிரமைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 20 : 34 : 01
5. மூடதைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 83 : 04 : 03
6. மௌட்டியம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 22 : 51 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333