சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
வாள் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 84 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 85 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 147 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 162 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 242 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 270 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 315 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 317 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 7 : 03 : 05 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 9 : 43 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

வாள் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 10 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. ஆயுதம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 7 : 03 : 01
2. உவணிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 317 : 02 : 01
3. கடகம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 9 : 43 : 01
4. கட்கம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 84 : 02 : 03
5. கடுத்தலைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 85 : 01 : 01
6. கிருபாணம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 242 : 04 : 01
7. தூவத்திசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 315 : 02 : 03
8. நாந்தகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 162 : 01 : 03
9. பத்திராத்துமசம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 147 : 04 : 01
10. பாரோகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 270 : 01 : 03

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333