சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
மென்மை என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 202 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 214 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 8 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 22 : 32 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

மென்மை என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 4 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. இலகிமாவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 8 : 03 : 01
2. கோமலதைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 202 : 01 : 01
3. சயிக்கம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 214 : 02 : 01
4. மிருதுவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 22 : 32 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333