சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
நினைத்தல் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 156 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 226 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 339 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 344 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 9 : 18 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 16 : 44 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

நினைத்தல் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 6 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. உயவல்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 226 : 03 : 03
2. உள்கல்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 344 : 01 : 01
3. உள்ளுதல்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 339 : 01 : 03
4. ஊகித்தல்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 9 : 18 : 01
5. சிந்தித்தல்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 156 : 04 : 03
6. தியானித்தல்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 16 : 44 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333