சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
ஒளி என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 124 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 173 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 202 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 255 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 355 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 17 : 18 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 19 : 68 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

ஒளி என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 7 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. ஆதவம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 124 : 04 : 03
2. உபராவம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 173 : 02 : 01
3. ஒற்றையாழித்தேரோன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 355 : 01 : 01
4. தேசசுவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 17 : 18 : 01
5. நீமம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 202 : 04 : 01
6. பிரகாசம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 19 : 68 : 01
7. விரதயம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 255 : 04 : 03

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333