சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
ஒப்பு என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 25 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 168 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 3 : 29 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 3 : 30 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 12 : 29 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 12 : 48 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 19 : 51 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்

ஒப்பு என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 7 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அங்கீகரணம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 3 : 29 : 01
2. அங்கீகாரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 3 : 30 : 01
3. உபமிதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 168 : 03 : 03
4. சம்மதம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 48 : 01
5. சமாநம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 29 : 01
6. நிகாசம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 25 : 03 : 01
7. பாவனைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 19 : 51 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333