சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் தனையன் [ taṉaiyaṉஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 1 சொல் காணப்படுகிறது.
1. மகன்makaṉ
சிந்தாமணி நிகண்டில் தனையன் என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுள் எண்
373
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333