வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் குற்றம் [ kuṟṟam ]என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 5 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அபராதம்aparātam
2. ஏதம்ētam
3. தோடம்tōṭam
4. தோஷம்tōṣam
5. பங்கம்paṅkam
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் குற்றம் என்ற சொல் காணப்படும் பக்கங்கள்
5 , 9 , 17 , 18
 
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333