தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தலைமைத்துவக் கோட்பாடுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
தை.தனராஜ்thanaraj2006@gmail.com
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 300.00
புத்தகப் பிரிவு : நிர்வாகவியல்
பக்கங்கள் : 152
ISBN : 9789551857172
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • முன்னுரை
 • நூலாசிரியர் உரை
 • பதிப்புரை
 • உருவங்களின் பட்டியல்
 • அட்டவணைகளின் பட்டியல்
 • தலைமைத்துவம் - அறிமுகம்
 • தலைமைத்துவம் பற்றிய வரைவிலக்கணங்கள் 
 • தலைமைத்துவ வகைகள்
 • தலைமைத்துவமும் விளைதிறனும்
 • தலைமைத்துவமும் முகாமைத்துவமும்
 • தலைமைத்துவமும் வலுவாண்மையும்
 • பண்புக்கூறுகள் அணுகுமுறை
 • திறன்சார் அணுகுமுறை
 • நடத்தைசார் அணுகுமுறை
 • சூழ்நிலைசார் அணுகுமுறை
 • சூழ்நிலைசார் தலைமைத்துவம் ஐஐ 
 • வழி - இலக்கு கோட்பாடு
 • தலைவர் - பணியாளர் பரிமாற்று தலைமைத்துவக் கோட்பாடு
 • நிலமாற்றுத் தலைமைத்தும் 
 • பணியாள் தலைமைத்துவம்
 • பெண் தலைமைத்துவம்
 • வாழ்வில் வெற்றியடைய ஏழு பழக்கங்கள்
 • முடிவுரை 
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan