தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கல்வி நுட்பவியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 280.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 128
ISBN : 9789551857523
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • கல்வி நுட்பவியல் - கருத்துவிளக்கம்
 • கல்வி நுட்பவியலின் வளர்ச்சி
 • சிறந்த கற்பித்தலின் பண்புகள்
 • எல்டனின் முறைமைகள்
 • தொடர்பாடல் நுட்பங்கள்
 • நங்கூர நிலைக் கற்றல்
 • இணைவரைபாக்கல் நுட்பங்கள்
 • செயற்றிட்ட நுட்பங்கள்
 • அரங்குவழிக் கற்பித்தல்
 • நுண்கற்பித்தலியல்
 • இணைக்குழுக் கற்பித்தல் நுட்பங்கள்
 • ஒப்படை நுட்பம்
 • வினா நுட்பங்கள்
 • கற்பித்தலிற் கைத்தாவல்கள்
 • கற்றலும் விளையாட்டுப் பொருட்களும் 
 • பிரச்சினை விடுவித்தல் நுட்பங்கள்
 • கல்வியிற் கணிப்பொறிகள்
 • கற்றலும் உறக்கமும்
 • மாற்று வலுவுடையோருக்கான நுட்பங்கள்
 • கர்ப்பமஸ் அவர்களின் மாற்றுக் கற்பித்தலியல்
 • எண்மப் புரட்சியும் கற்றல் கற்பித்தலும்
 • கலைச்சொற்கள்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan