தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கல்வியும் உளவியலும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : நான்காம் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
முத்துலிங்கம், ச
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 600.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 280
ISBN : 9789551857769
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • கல்வி உளவியலும் அதன் ஆய்வு முறைகளும்
 • பரம்பரையும் சூழலும்
 • முதிர்வு
 • வளர்ச்சிக் கோலங்கள்
 • குழந்தைப் பருவமும் பிள்ளைப் பருவமும்
 • கட்டிளமைப் பருவம்
 • சிந்தனை - பியாஜேயின் கருத்துக்கள்
 • நுண்மதி
 • இயல்பூக்கம், நனவிலி ஊக்கல், சமூக ஊக்கல்
 • உளவியல் தேவைகள்
 • பொருத்தப்பாடு
 • ஆளுமை, மனப்பான்மை, கவர்ச்சி
 • வழிகாட்ட முறைகள்
 • விசேட உதவி வேண்டிய பிள்ளைகள்
 • கவனமும் புலக்காட்சியும்
 • ஞாபகம்
 • தூண்டி - துலங்கல் சார் நிபந்தனைப்பாடு
 • தொழிலிசார் நிபந்தனைப்பாடு
 • அகக்காட்சி
 • கற்றலில் இடமாற்றம்
 • எண்ணக்கருவாக்கம்
 • பிரச்சினை விடுவித்தல்
 • சிந்தனையும் மொழியும்
 • வகுப்பறைக் கற்பித்தல்
 • நிரலித்த கற்பித்தல்
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan