தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கலைத்திட்டம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 380.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 164
ISBN : 9789551857806
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • கலைத்திட்டம் கருத்து விளக்கமும் கோட்பாடும்
 • கலைத்திட்டத்தை வரைவிலக்கணப்படுத்தல்
 • கலைத்திட்டத்தின் நோக்கங்களும் குறிக்கோள்களும் இலக்குகளும்
 • கலைத்திட்ட வடிவமைப்புக்கள்
 • மரபுவழிக் கல்விக் கோட்பாடுகளும் கலைத்திட்டமும்
 • பயன்கொள்வாதக் கலைத்திட்டம்
 • இருப்பியக் கலைத்திட்டம்
 • அளவை நிலைப் புலனறிவாதக் கலைத்திட்டம்
 • மார்க்சியக் கலைத்திட்டம்
 • மானிடப் பண்புக் கலைத்திட்டம்
 • அறிகை உளவியலின் கலைத்திட்டப் பயன்பாடு
 • மனம் பற்றிய அறிகை
 • கற்றலை நடுநாயகப்படுத்தும் கலைத்திட்டத்தை வடிவமைத்தல்
 • கற்றலை வளப்படுத்தும் தலைமைத்துவம்
 • கலைத்திட்டத்தில் கணினிச் செயற்பாடுகளை ஒன்றிணைத்தல்
 • ஆசிரியர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள்
 • ஆசிரியர் ஆற்றுகையும் மதிப்பீடும்
 • ஆதரவு தரும் ஒழுங்கமைப்புக்களைக் கட்டியெழுப்பல்
 • ஆசிரியத்துவத்தின் நான்கு பரிமாணங்கள்
 • ஆசிரியரும் சொல்சாரா மொழியும்
 • கலைத்திட்டத்தைச் சமநிலைப்படுத்தலில் அழகியற்கல்வி
 • பரீட்சைகளும் தரமேம்பாடும்
 • கலைத்திட்டமும் தொழிற்சந்தையும்
 • பாடசாலையின் வினையாற்றல்களை மேம்படுத்துதல்
 • செயற்பாட்டுத் திட்டமிடலும் பாடத்திட்டமிடலும்
 • பாடநூல்களும் கொரிய நாட்டு அனுபவங்களும் 
 • தரமேம்பாட்டு வலியுறுத்தல்கள்
 • கலைத்திட்டத்தின் அண்மைக்காலத்து வளர்ச்சி நிலைகள்
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan