தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


குழந்தை இலக்கியப் படைப்பாளர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2003)
ஆசிரியர் :
பூவண்ணன்
பதிப்பகம் : சாதனா பதிப்பகம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 96
புத்தக அறிமுகம் :
தமிழ் எழுத்தாளர்களில் குழந்தைகளுக்காக நூல்களையும் இலக்கியங்களையும் படைக்கும் எழுத்தாளர்களின் முகவரிகள் மற்றைய தகவல்கள் அடங்கிய நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan