தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ் எழுத்தாளர் யார்-எவர்? 1966
பதிப்பு ஆண்டு : 1966
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1966)
ஆசிரியர் :
தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்
பதிப்பகம் : தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்
விலை : 3
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 270
புத்தக அறிமுகம் :
1966களில் தமிழில் எழுதிய எழுத்தாளர்கள் பற்றிய தகவல் நூல்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan