வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் சம்பிரதாயம் [ campiratāyam ]என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 3 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. தொன்றுதொட்ட வழக்குtoṉṟutoṭṭa vaḻakku
2. பண்டைமுறைpaṇṭaimuṟai
3. முன்னோர் நடைmuṉṉōr naṭai
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் சம்பிரதாயம் என்ற சொல் காணப்படும் பக்க எண்
12
 
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333