தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழியல்சார் சிந்தனைத் துளிகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
சுசீந்திரராஜா, சு
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 560.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 224
ISBN : 9789551857394
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • முன்னுரை
 • நூலாசிரியர் உரை
 • பதிப்புரை
 • இலங்கைத் தமிழ்மொழி
 • இலங்கைத் தமிழின் ஒலி நிலையில் பழமைக் கூறுகள்
 • இலங்கைத் தமிழின் ஒலி நிலையில் புதிர்வாய்ந்த கூறுகள்
 • இலங்கைத் தமிழின் உருபன் நிலையில் பழமைக் கூறுகள்
 • இலங்கைத்தமிழ் உருபன் நிலையில் புதிர்வாய்ந்த கூறுகள்
 • இலங்கைத் தமிழில் மட்டும் வழங்கும் சொல்லும் சொற்பொருளும்
 • யாழ்ப்பாணத்துத் தமிழ்ச் சொற்கள்
 • இலங்கைத் தமிழில் சட்டமொழி
 • இலங்கைத் தமிழும் மலையாளமும்
 • ஒலித்துணை உகரம்
 • முருங்கை சிங்களச் சொல்லா?
 • இலங்கையில் இல்லாத தமிழ்ச் சொல் வழக்கு சிங்களத்தில்
 • தமிழில் இழிவழக்கு சிங்களத்தில் ஏற்ற வழக்கு
 • எழுத்தின் பெயர்
 • தமிழ் எழுத்துக்களின் உறுப்புப் பெயர்கள் 
 • தமிழில் சின்ன ளகரம் பெரிய ளகரம் என இரண்டா?
 • ரகரத்தின் கால்
 • சொற் தூய்மை பற்றிப் பேசுதல்
 • விசித்திரமான முறைப்பெயர்கள்
 • உறவுப் பெயரமைப்பில் ஓர் உறவு
 • ஒலி ஒப்புமையால் எழுந்த நம்பிக்கைகளா?
 • பழைய சொல்லைத் துரத்தும் புதிய சொல்
 • தமிழ் உச்சரிப்பு
 • தமிழ் அகராதியின் ஆக்கமும் அமைப்பும்
 • வழக்காற்று மரபில் தமிழ்ச் சொற்களின் தகுநிலை
 • தமிழர் என்ற சொல் தரும் கவலை
 • பேரகராதியில் பேராசிரியர்
 • குடும்பி
 • ஈ-கொடு-தா
 • பேசு-பறை-கதை
 • தப்பிலி யார்? கெட்டவனா? நல்லவனா?
 • ஆனை வாழையும் பன்றிவாழையும் பச்சை நாடானும் ஒரே மரத்தின் பெயரா?
 • நண்பன் உண்டு நண்பியும் உண்டா?
 • ஓமும் ஆமும்
 • இரு மொழிகளில் ஒரே சொல் சொல்லின் பொருள் வௌ;வேறு
 • பிரச்சனை பிரச்சினை
 • தொன்று,தொண்டு ஆகியதா?
 • மினைக்கெடு
 • ஆய்த எழுத்துடன் அமைந்த அஃறிணை ஒருமைச் சுட்டுப் பெயர்கள்
 • சோதனை உண்டு சோதினை இல்லையா?
 • சொல்லின் பொருள் அன்றாட வழக்கில் இல்லாததால் நகைப்பு
 • ஒரு சொல் பதின்மூன்று சொற்கள் ஆனமை
 • தொழிற்றிறமை என்னும் சொல்லில் ஏன் இந்தப் பாடு?
 • தமிழ்ச் சொற்களின் வகை பகுப்பும் பயன்பாடும்
 • தமிழ்ச் சொல்லில் தோன்றிய திரிபு
 • சொல்லில் ஆக்கவளமற்ற திரிபு வகைகள்
 • தன்மைப் பெயர்களும் அவற்றின் பயன்பாடும்
 • முப்பெரும் பழம் பதிகள் பற்றிய ஆய்வின் தேவை
 • பேராசிரியர் பத்மநாதனின் சமயம் சார்ந்த வரலாற்று ஆய்வுகள்
 • இலங்கையில் இந்துசமயம் என்னும் நூல் பற்றிய ஆய்வுரை
 

 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan