தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சித்த மருத்துவ நோய் தொகுதி - 1
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு ( மார்ச் 2010 )
ஆசிரியர் :
மோகன ராஜ், டிdrmohanaraj@yahoo.in
பதிப்பகம் : சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர்
Telephone : 919442364659
விலை : 490
புத்தகப் பிரிவு : சித்தமருத்துவம்
பக்கங்கள் : 548
ISBN : 9789380288093
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
இது சித்த மருத்துவத்தின் மூல நூல ஆகும். இந்நூலில் மனிதர்களுக்கு ஏற்படும் வாத நோய், பித்த நோய், சிலேற்பன நோய், மேக நோய், பிறமேக நோய், கிரிசனம், உதர நோய்களானா குன்மல், சூரை, சூலம், கெற்பரோகம், திராட்சை, வாய்வு, கிராணி, அதிசாரம், கடுபப்பு, சன்னி நோய், கிராந்தி நோய், சூலை நோய், பிளவை நோய், கிரிகை நோய், சவறுகாயம், சுர நோய், ஆந்திர நோய், மாரடைபப்பு நோய், மூல நோய், பவுத்திர நோய், கழலை நோய் மற்றும் ஊழி நோய் குறித்து மிக விரிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்நூலில் மேற்குறிப்பிட்ட நோய்களின் பிரிவுகள், குறிகு

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan