தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஆலாம்பாடி பொருள் தந்த குல வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 1993
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1993)
ஆசிரியர் :
இராசு, செ
பதிப்பகம் : அண்ணன்மார் கோயில்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 132
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
காங்கேய நாட்டில் ஆலாம்பாடி பொருள் தந்த குலத்தாரின் குலதெய்வம் அண்ணன்மார் ஆகையால், அண்ணன்மார் வரலாறு விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. பொருள் தந்த குலம் பற்றிய இலக்கிய செப்பேட்டுச் செய்திகள் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன. கொங்கு வேளண் பெருமக்கள் காணிப் புலவர்களை நியமித்து, அவர்களை முன்னிலைப்படுத்திச் சீர்கள், சடங்குகள் செய்வதும், திருமண வீடுகளில் புலவர்கள் பால் சாப்பிடும் சடங்கு நடைபெறுவதும் கூறப்பட்டுள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan