தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வெல்தமிழ் வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் :
சிங்காரவேலன்
பதிப்பகம் : உணர்ச்சிக் கவிஞர் பதிப்பகம்
Telephone : 914312730014
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 192
புத்தக அறிமுகம் :
ஊடக மதிப்புரைகள்
1
மதிப்புரை வெளியான நாள் : update
மதிப்புரை வழங்கிய இதழ் : கலைமகள்
மதிப்புரை வழங்கியவர் பெயர் : தி.கோவிந்தராஜன்.

தமிழ் மொழியின் மேன்மையையும், தொன்மையையும் எதிர்கால நிலையை நினைத்தும் எழுதப்பட்ட 22 கட்டுரைகள் அடங்கிய நூல். தமிழின் கால வரலாற்றினைச் சங்கப் பாடல்கள் கொண்டு நிருணயப்படுத்தியுள்ளார் ஆசிரியர். அதற்கான சான்றுகள் பலவற்றைப் பல நூல்களில் இருந்து எடுத்தாண்டுள்ளார். மேல்நாட்டோர் தமிழ் மொழி பற்றிக் கூறிய கருத்துக்களுடன், பிற மொழியினரால் தமிழ் எவ்வாறு சீரழிக்கப்பட்டது என்பதனையும் ஆசிரியர் பதிவு செய்துள்ளரர். புறநானூற்றுப் பாடல்களுடன் பல பழம் பாடல்களைக் காட்டி அறிவியல் கருத்துக்களை எளிய முறையில் தமிழர்கள் சொல்லியுள்ளார்கள் என்பதை அறிவியல் என்ற கட்டுரையில் விளக்கியுள்ளார். மேலும் தமிழ் வளர்த்த 1535 புலவர்களின் பட்டியலை அகர வரிசையில் தந்திருப்பது ஆய்வு மாணவர்களுக்குப் பெரிதும் பயன்படும். தமிழின் இன்றைய நிலையையும், இருக்கவேண்டிய நிலையையும் மனத்துயர் மேம்பட ஆசிரயர் எழுதியிருப்பது நன்கு வெளிப்படுகிறது. ஆசிரியர் மனம் மகிழும் நிலை விரைவில் வர நூலைப் பட்இப்போரும் துணை புரிய வேண்டும். - - - 2007 நவம்பர் - - -

1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan