தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர்
மின்-அஞ்சல் : drmohanaraj@yahoo.in
தொடர்பு எண் : 919442364659
முகவரி : முன்சிறை
புதுக்கடை P.O
  கன்னியாகுமரி - 629171
இந்தியா
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 24
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
123
வர்ம ஒடிவு முறிவு மருத்துவம் ( எலும்பு முறிவுகள் )
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு ( ஜூலை 2010 )
ஆசிரியர் : கண்ணன், த ராஜாராம்
பதிப்பகம் : சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர்
விலை : 425
புத்தகப் பிரிவு : சித்தமருத்துவம்
பக்கங்கள் : 527
ISBN : 9789380288086
வர்ம நூல் தொகுதி - 1
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு ( ஜூன் 2010 )
ஆசிரியர் : மோகன ராஜ், டி
பதிப்பகம் : சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர்
விலை : 550
புத்தகப் பிரிவு : சித்தமருத்துவம்
பக்கங்கள் : 606
ISBN : 9789380288055
சித்த மருத்துவ நோய் தொகுதி - 1
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு ( மார்ச் 2010 )
ஆசிரியர் : மோகன ராஜ், டி
பதிப்பகம் : சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர்
விலை : 490
புத்தகப் பிரிவு : சித்தமருத்துவம்
பக்கங்கள் : 548
ISBN : 9789380288093
பால ஆசிரியம் & பால வாகட ஆசிரியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு ( ஜூலை 2010 )
ஆசிரியர் : மோகன ராஜ், டி
பதிப்பகம் : சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர்
விலை : 500
புத்தகப் பிரிவு : சித்தமருத்துவம்
பக்கங்கள் : 332
ISBN : 9789380288123
நட்சத்திர காண்டம் 1200 மற்றும் பாண்ட புதையல் & வாற்று நூல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு ( ஜூன் 2009 )
ஆசிரியர் : மோகன ராஜ், டி
பதிப்பகம் : சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர்
விலை : 360
புத்தகப் பிரிவு : சித்தமருத்துவம்
பக்கங்கள் : 464
ISBN : 9789380288024
நட்சத்திர காண்டம் 1500
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு ( ஜூன் 2009 )
ஆசிரியர் : மோகன ராஜ், டி
பதிப்பகம் : சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர்
விலை : 360
புத்தகப் பிரிவு : சித்தமருத்துவம்
பக்கங்கள் : 464
ISBN : 9789380288031
வர்ம ஒடிவு முடிவு சர சூத்திரம் 1200 மற்றும் சதுரமணி சூத்திரம் 600
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு ( ஜூன் 2009 )
ஆசிரியர் : மோகன ராஜ், டி
பதிப்பகம் : சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர்
விலை : 430
புத்தகப் பிரிவு : சித்தமருத்துவம்
பக்கங்கள் : 534
ISBN : 9789380288048
வர்ம ஓடிவு முறிவு சாரி சூத்திரம் 1500
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு ( ஆகஸ்ட் 2009 )
ஆசிரியர் : மோகன ராஜ், டி
பதிப்பகம் : சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர்
விலை : 360
புத்தகப் பிரிவு : சித்தமருத்துவம்
பக்கங்கள் : 420
ISBN : 9789380288062
மதலை நோய் தொகுதி - 3
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு ( ஜூலை 2009 )
ஆசிரியர் : மோகன ராஜ், டி
பதிப்பகம் : சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர்
விலை : 270
புத்தகப் பிரிவு : சித்தமருத்துவம்
பக்கங்கள் : 352
ISBN : 9789380288109
சன்னி, வைசூரி, பைத்தியம், குட்டம் மற்றும் ஊளிநோய் தொகுதி
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு ( ஜூலை 2009 )
ஆசிரியர் : மோகன ராஜ், டி
பதிப்பகம் : சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர்
விலை : 360
புத்தகப் பிரிவு : சித்தமருத்துவம்
பக்கங்கள் : 460
ISBN : 9789380288079
123

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan