தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


??? ????????? <
மின்-அஞ்சல் : aazhisales@gmail.com
தொடர்பு எண் : 919940147473
முகவரி : 12, ????? ?????? ????
????????????????? ?????, ????????????
  சென்னை - 600024
இந்தியா
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 30          
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
          ??? ?????????
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : ????? ??????? (?????? 2009)
ஆசிரியர் : ????????
பதிப்பகம் : ??? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ?????????? - ????????
பக்கங்கள் : 64
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : ????? ??????? (???????? 2008 )
ஆசிரியர் : ????????
பதிப்பகம் : ??? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ??????????
பக்கங்கள் : 176
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : ????? ??????? (???????? 2008 )
ஆசிரியர் : ???????, ??
பதிப்பகம் : ??? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ??????????
பக்கங்கள் : 104
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : ????? ??????? (???????? 2008 )
ஆசிரியர் : ???????, ??
பதிப்பகம் : ??? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ??????????
பக்கங்கள் : 48
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : ????? ??????? (???????? 2008 )
ஆசிரியர் : ????? ????????
பதிப்பகம் : ??? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ????????
பக்கங்கள் : 200
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : ????? ???????(?????????? 2008)
ஆசிரியர் : ???????
பதிப்பகம் : ??? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ?????
பக்கங்கள் : 104
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : ????? ???????(???????? 2008)
ஆசிரியர் : ?????????????, ??.?
பதிப்பகம் : ??? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ??????????
பக்கங்கள் : 120
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : ???????? ??????? (???????2008)
ஆசிரியர் : ?????????????, ??.?
பதிப்பகம் : ??? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ??????????
பக்கங்கள் : 120
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : ????? ???????(???????2008)
ஆசிரியர் : ???????, ?
பதிப்பகம் : ??? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ??????????
பக்கங்கள் : 184
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : ????? ??????? (???????? 2008 )
ஆசிரியர் : ????????????
பதிப்பகம் : ??? ?????????
புத்தகப் பிரிவு : ?????
பக்கங்கள் : 104